Fysiske butikker er pressede

Efterhånden kan man købe de fleste ting online. Der er snart ikke grænser for, hvad man ikke kan klare online faktisk. Derfor er der mange fysiske butikker, som har svært ved at køre rundt.

Hvorfor skulle man gå ned i en fysisk butik?

Hvis man kan klare alt hjemmefra, hvad er idéen så med at bevæge sig ned i en fysisk butik, kunne man spørge sig selv. For at de fysiske butikker tiltrækker kunder, bliver de nødt til at kunne noget ekstraordinært, som man ikke kan få som kunde online. Læs mere her.

Tænk på dine børns hverdag

Hvis flere og flere folk begynder udelukkende at handle på nettet, må de fysiske butikker dreje nøglen om. Det giver sig selv, at hvis butikkerne i virkeligheden ikke får nogle kunder, kan de ikke længere køre rundt.

Man må overveje hvilken verden, man ønsker for sine børn. Hvis du godt kan lide de små, lokale butikker, der er i dit nærområde, kan det være en god idé at støtte dem, så de ikke forsvinder.

Desuden er det for det meste meget mere klimavenligt at købe varer, som produceres og sælges lokalt, men dette er et helt andet emne, man kan tage fat på en anden dag.